Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

z705701470248 26efd933929270eac9d20c2a9f8d9de6

Chiều ngày 30/06/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Ô tô 1-5 đã diễn ra tại trụ sở Công ty thành công tốt đẹp và được sự nhất trí cao từ các cổ đông tham dự.

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo của Ban Kiểm soát;Tờ trình dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Giá trị sản xuất năm 2016 của công ty đạt 302 tỷ đồng với doanh thu là 246 tỷ đồng. Năm 2017, Công ty đặt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh  giá trị sản xuất là 220 tỷ đồng, doanh thu 275 tỷ đồng.